Γλωσσάρι

Νόμισμα Βάσης: Ο αριθμητής στο ζεύγος νομισμάτων.

Νόμισμα Αποτίμησης: Ο παρανομαστής του ζεύγους νομισμάτων, βάσει του οποίου αποδίδεται η τιμή του ζεύγους.

Αγορά (long):Στην αγορά του forex, μια θέση long σημαίνει ότι αγοράζετε το νόμισμα βάσης και πουλάτε το νόμισμα αποτίμησης.

Πώληση (short): Στην αγορά του forex, μια θέση short σημαίνει ότι πουλάτε το νόμισμα βάσης και αγοράζετε το νόμισμα αποτίμησης.

Τιμή Προσφοράς(Bid): Η καλύτερη (υψηλότερη) τιμή που προσφέρεται από τους αγοραστές.

Τιμή Ζήτησης (Ask): Η καλύτερη (χαμηλότερη) τιμή που προσφέρεται από τους πωλητές.

Μέγεθος Lot: Σχετίζεται με το νόμισμα βάσης και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ποσού συναλλαγής. Ένα standard lot αντιστοιχεί σε 100.000 μονάδες, ένα mini lot σε 10.000 μονάδες και ένα micro lot σε 1.000 μονάδες. Όταν κάνετε συναλλαγές σε ένα ζεύγος νομισμάτων, τότε το ποσό που συναλλάσσετε σχετίζεται με το νόμισμα βάσης, επομένως εάν πουλάτε 100,000 EUR/USD, τότε στην πραγματικότητα πουλάτε 100,000 EUR, ενώ αν αγοράζετε 100,000 EUR/USD, στην πραγματικότητα αγοράζετε 100,000 EUR. Αυτό το ποσό (100,000) είναι η ονομαστική αξία.

Pip: Το pip είναι η μικρότερη διαφορά που μπορεί να υπάρξει στην τιμή ενός νομίσματος στο forex. Πρόκειται για το τέταρτο ψηφίο μετά την υποδιαστολή σε όλα τα ζεύγη νομισμάτων (δηλαδή 1 pip = 0,0001 ή 1/100 ενός σεντ), με εξαίρεση το ιαπωνικό γεν (JPY), όπου το pip μετράται από το δεύτερο ψηφίο μετά την υποδιαστολή.

Αξία Pip: Για να υπολογίσετε την αξία ως προς το νόμισμα αποτίμησης, πολλαπλασιάστε 1 pip με το μέγεθος lot.

 • EURUSD pip = 0.0001 X 100,000 = $10.00 (για standard lots)
  EURUSD pip = 0.0001 X 10,000 = $1.00 (για mini lots)

  Για μετατροπή στο νόμισμα βάσης διαιρέστε με τη συναλλαγματική ισοτιμία:
  Έστω ότι η τιμή συναλλάγματος του EURUSD είναι 1.4750, τότε $10.00 / 1.4750 = 6.78€

 • GBP / JPY pip = 0.01 X 100,000 = 1000 ¥ (για standard lots)

  Για να μετατρέψετε προς το νόμισμα ενός λογαριασμού (π.χ. USD) διαιρέσετε με τη συναλλαγματική ισοτιμία $/¥:
  Εάν $/¥ = 82.12 τότε 1000 ¥ / 82.12 = 12.17$

Υπολογισμός Κέρδους/Ζημίας (P/L): P/L (long) = [μέγεθος_lot * (τιμή_κλεισίματος – τιμή_ανοίγματος) * συναλλαγματική_ισοτιμία] / τιμή_κλεισίματος
P/L (short) = [μέγεθος_lot * (τιμή_ανοίγματος – τιμή_κλεισίματος) * συναλλαγματική_ισοτιμία] / τιμή_κλεισίματος

Συναλλαγματική Ισοτιμία: Πρόκειται για την ισοτιμία βάσει της οποίας τα αποτελέσματα μιας συναλλαγής (Κέρδος / Ζημία) μετατρέπονται στο νόμισμα του λογαριαμού. Για παράδειγμα, έστω ότι ο λογαριασμός σας είναι σε USD, ότι ανοίξατε μια θέση Αγοράς GBP έναντι JPY στα 130.423 και ότι η θέση έκλεισε στα 130.957. Ο όγκος της συναλλαγής είναι 5mil ή 50 lots και η ισοτιμία GBP/USD, τη στιγμή που έκλεισε η θέση, ήταν 1.58465 (αυτή είναι η συναλλαγματική ισοτιμία βάσει της οποίας γίνεται η μετατροπή στο νόμισμα του λογαριασμού σας, λαμβάνοντας υπόψη τις ευκαιρίες τριγωνικού arbitrage).

P/L= [5mil*(130.957 – 130.423)*1.58465] / 130.957 = $32,308.43

Απαιτήσεις Περιθωρίου: Το ελάχιστο ποσό εγγύησης για το άνοιγμα μιας θέσης. Το περιθώριο εξαρτάται από τη μόχλευση του λογαριασμού σας. Για παράδειγμα, αν η μόχλευση του λογαριασμού σας είναι 1:30, τότε θα μπορείτε να ανοίξετε μια θέση 30 φορές μεγαλύτερη από το ποσό εγγύησης.

Αρχικό Περιθώριο (περιθώριο ανοίγματος): Το ποσό που πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λογαριασμό του επενδυτή προκειμένου να ανοίξει μια θέση. Το ποσό αυτό ορίζεται ως ποσοστό επί των απαιτήσεων περιθωρίου. Στην AAAFX το ποσοστό ανέρχεται στο 105%, π.χ. αν οι απαιτήσεις περιθωρίου για μια συναλλαγή είναι $1000 τότε ο επενδυτής θα πρέπει να έχει διαθέσιμα στο λογαριασμό του $1050, προκειμένου να ανοίξει η θέση.

Μόχλευση: Καθορίζει το ποσοστό της ονομαστικής αξίας μιας συναλλαγής, που απαιτείται ως περιθώριο.

Swap (Rollover): Το ποσό που χρεώνεται ή πιστώνεται βάσει των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων, όταν μία θέση παραμένει ανοιχτή μετά τις 21.00 UTC.

Swap = [μέγεθος_lot * (τιμή_αγοράς – τιμή_πώλησης)] / (365*τιμή)

Για παράδειγμα, έστω ότι ένας επενδυτής έχει 10,000 CAD/USD. Η τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία είναι 0.9155, το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο για το CAD (νόμισμα βάσης) είναι 4.25% και το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο για το USD (νόμισμα αποτίμησης) είναι 3.5%. Τότε το rollover υπολογίζεται ως εξής: $22.44 [{10,000 x (4.25% - 3.5%)} / (365 x 0.9155)].

Πρόκειται για ένα απλό τύπο υπολογισμού του rollover.

Επομένως, αν το νόμισμα που αγοράζει κάποιος έχει υψηλότερο βραχυπρόθεσμο επιτόκιο από το νόμισμα που πουλά, τότε το αντίστοιχο ποσό θα πιστωθεί στον επενδυτικό λογαριασμό.

Όταν μια θέση μετακυλίεται από Τετάρτη σε Πέμπτη, τότε το ποσό του rollover που χρεώνεται / πιστώνεται είναι τριπλό. Αυτό συμβαίνει διότι όταν μια θέση είναι ανοιχτή την Τετάρτη, τότε η Παρασκευή θεωρείται ως ημέρα χρεοπίστωσης. Έτσι όταν η θέση μετακυλίεται από την Τετάρτη στην Πέμπτη, τότε η ημέρα χρεοπίστωσης μετακινείται κατά 3 ημέρες (καθώς το Σαββατοκύριακο η αγορά είναι κλειστή) και μεταφέρεται στη Δευτέρα.

Το ποσό του rollover (USD ανά std lot) ανανεώνεται καθημερινά στην ιστοσελίδα της AAAFx. Το ποσό αυτό χρεώνεται ή πιστώνεται για κάθε ζεύγος νομισμάτων ανάλογα με τη θέση (αγορά/πώληση).

Margin call: Όταν το διαθέσιμο ποσό ενός λογαριασμού φτάνει το επίπεδο των απαιτήσεων περιθωρίου ή πέφτει κάτω από αυτό.

Stop out: Η κατάσταση κατά την οποία όλες οι ανοιχτές θέσεις ενός λογαριασμού κλείνουν από τη χρηματιστηριακή εταιρεία, καθώς το διαθέσιμο υπόλοιπο έχει φτάσει το προκαθορισμένο επίπεδο των απαιτήσεων περιθωρίου. Στην AAAFx το εν λόγω επίπεδο ορίζεται στο 50% των απαιτήσεων περιθωρίου.Για παράδειγμα, αν οι απαιτήσεις περιθωρίου είναι 1,000$ και το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού σας είναι 500$ τότε όλες οι ανοιχτές θέσεις θα κλείσουν αυτομάτως.

FX link icon

Instrument

Applied Leverage

EUR/USD

1:30

USD/JPY

1:30

GBP/USD

1:30

USD/CHF

1:30

EUR/CHF

1:30

AUD/USD

1:20

USD/CAD

1:30

NZD/USD

1:20

EUR/GBP

1:30

EUR/JPY

1:30

GBP/JPY

1:30

CHF/JPY

1:30

GBP/CHF

1:30

EUR/AUD

1:20

EUR/CAD

1:30

AUD/CAD

1:20

AUD/JPY

1:20

CAD/JPY

1:30

NZD/JPY

1:20

GBP/CAD

1:30

AUD/NZD

1:20

EUR/NZD

1:20

AUD/CHF

1:20

GBP/AUD

1:20

CAD/CHF

1:30

EUR/SEK

1:20

USD/SEK

1:20

EUR/NOK

1:20

USD/NOK

1:20

USD/MXN

1:5

USD/ZAR

1:20

ZAR/JPY

1:20

NZD/CHF

1:20

NZD/CAD

1:20

USD/CNH

1:20

CFDs link icon

CFD

Σύμβολο

Μέγεθος συμβολαίου (πολλαπλασιαστής)

Applied Leverage

Ωράριο συναλλαγών*

Διάλειμμα*

ΔΕΙΚΤΕΣ

ESP35

1 €

1:10

Καθημερινά 08.00 – 16.30

Άλλο

GER30

1 €

1:20

Καθημερινά 07.00- 21.00

Άλλο

US30

1 $

1:20

ΚΥΡ 23.00 – ΠΑΡ 22.00

Καθημερινά από 21.15 μέχρι 21.30

Καθημερινά από 22.00 μέχρι 23.00

JPN225

100 JPY

1:20

ΚΥΡ 23:00 ΠΑΡ 20:15

Καθημερινά 20:15 μέχρι 23:00

NAS100

1 $

1:20

ΚΥΡ 23.00 – ΠΑΡ 22.00

Καθημερινά από 21.15 μέχρι 21.30

Καθημερινά από 22.00 μέχρι 23.00

SPX500

10 $

1:20

ΚΥΡ 23.00 – ΠΑΡ 22.00

Καθημερινά από 21.15 μέχρι 21.30

Καθημερινά από 22.00 μέχρι 23.00

AUS200

1 AUD

1:20

Καθημερινά 22:50 – 21:00 (ΠΑΡ 20.45 GMT)

Καθημερινά από 05:30 μέχρι 06:10

FRA40

1 €

1:20

Καθημερινά 07.00 – 21.00

Άλλο

UK100

1 GBP

1:20

Καθημερινά 07.00 – 21.00

Άλλο

EUSTX50

1 €

1:20

Καθημερινά 07.00 – 21.00

Άλλο

CHN50

1

1:10

Καθημερινά από 01:05 μέχρι 08:30

Καθημερινά από 09:05 μέχρι 20:55

Καθημερινά από 08:30 μέχρι 09:05

ΤΙΤΛΟΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (COMMODITIES)

USOilSpot

10 b

1:10

ΚΥΡ 23.00 – ΠΑΡ 22.00

Καθημερινά από 22.00 μέχρι 23.00

UKoil

100 b

1:10

ΔΕΥ 01.00 – ΠΑΡ 21.45

Καθημερινά από 22.00 μέχρι 01.00

XAU/USD

1 oz

1:20

ΚΥΡ 23.00 – ΠΑΡ 21.45

Καθημερινά 22.00 μέχρι 23.00

XAG/USD

50 oz

1:10

ΚΥΡ 23.00 – ΠΑΡ 21.45

Καθημερινά 22.00 μέχρι 23.00

Copper

1000 lbs

1:10

ΚΥΡ 23.00 – ΠΑΡ 22.00

Καθημερινά 22.00 μέχρι 23.00

NGAS

1000 mmBtu

1:10

ΚΥΡ 23.00 – ΠΑΡ 22.00

Καθημερινά 22.00 μέχρι 23.00

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ

Bund

100 €

1:5

Καθημερινά 07.00 – 21.00

Άλλο

BITCOIN

BTCUSD

1 BTC

1:2

ΚΥΡ 23.00 – ΠΑΡ 22.00

Καθημερινά 21.45 μέχρι 23.00

ETHEREUM

ETHUSD

1 ETH

1:2

ΚΥΡ 23.00 – ΠΑΡ 22.00

Καθημερινά 21.45 μέχρι 23.00

LITECOIN

LTCUSD

1 LTC

1:2

ΚΥΡ 23.00 – ΠΑΡ 22.00

Καθημερινά 21.45 μέχρι 23.00

RIPPLE

XRPUSD

1000 XRP

1:2

ΚΥΡ 23.00 – ΠΑΡ 22.00

Καθημερινά 21.45 μέχρι 23.00

BITCOIN CASH

BCHUSD

1 BCH

1:2

ΚΥΡ 23.00 – ΠΑΡ 22.00

Καθημερινά 21.45 μέχρι 23.00

CFD Μετοχών

US Μετοχές

1 Συμβόλαιο

1:5

ΚΥΡ 09:30 – ΠΑΡ 16:30

Άλλο

*ώρα GMT
GMT-1 (θερινή ώρα)

Σημείωση:

 • Μέγιστος αριθμός εντολών: 1000

 • Μέγιστος αριθμός lots ανά συναλλαγή: 100

 • Μέγιστος αριθμός lots ανά εντολή σε NGas: 10

Υπολογισμός P/L (long): [(τιμή_κλεισίματος – τιμή_ανοίγματος)*μέγεθος_συμβολαίου*lots] / συναλλαγματική_ισοτιμία

 • Παράδειγμα Νο. 1: Αγοράζετε 5 lots UK100. Η θέση ανοίγει στο 7675,1 και κλείνει στα 7681,7. Το νόμισμα του λογαριασμού είναι EUR και η συναλλαγματική ισοτιμία €/£ = 0,895
  P/L = [(7681,7 - 7675,1) * £1 * 5] / 0,895 = $36,87

 • Παράδειγμα Νο. 2: Αγοράζετε 10 lots USoil. Η θέση ανοίγει στο 96.05 και κλείνει στο 96.62. Το νόμισμα του λογαριασμού είναι USD
  P/L = [(96.62 – 96.05)*100b*10]/1$ = 570$

Υπολογισμός Περιθωρίου: (lots * μέγεθος συμβολαίου * τιμή) / (εφαρμοσμένη μόχλευση * μόχλευση λογαριασμού / 20)] * συναλλαγματική ισοτιμία

 • Παράδειγμα: Το απαιτούμενο περιθώριο για το παράδειγμα 1 είναι:
  Περιθώριο = [(5 * £1 * 7675,1) / (20 * 20 / 20)] / 0,895 = € 2143,88
  Το απαιτούμενο περιθώριο για το παράδειγμα 2 είναι:
  Περιθώριο = [(10 * $35.6 * 100b) 0 (10 * 20 / 20)] / $1 = $ 3560

 • Γενικότερα, το μέγεθος συμβολαίου ή πολλαπλασιαστής χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί η αξία του προϊόντος (δείκτης, αγαθό).

 • Ο πολλαπλασιαστής στους δείκτες μετατρέπει τις μονάδες σε χρήματα.

 • Ο πολλαπλασιαστής στα αγαθά καθορίζει την ποσότητα του προϊόντος.

Rollover: Ισχύει για όλα τα CFDs. Το rollover εξαρτάται από το τριμηνιαίο LIBOR.

 • π.χ. Ο πελάτης έχει μια θέση long 10 US 30

 • Το τρέχον rollover (Αγορά) είναι -$0,88

 • Ο πελάτης θα χρεωθεί $8.80 (-$0.88 * 10) για τη συγκεκριμένη ημέρα συναλλαγών.

 • Οι δείκτες χρεώνονται/πιστώνονται rollover 3 ημερών την Παρασκευή (22:00 GMT)

 • Τα μέταλλα χρεώνονται/πιστώνονται rollover 3 ημερών την Τετάρτη (21:00 GMT)

Trade Bitcoin CFD - Example:

 • Στη περίπτωση ενός USD (Νόμισμα Βάσης) λογαριασμού που επιλέγει να ανοίξει μια εντολή BTC/USD με το ελάχιστο μέγεθος συμβολαίου, θα ισχύσουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Ελάχιστο μέγεθος συμβολαίου: 1 Συμβόλαιο ( = 1 x BTC/UTC)

 • Υπολογισμός Περιθωρίου: (lots * μέγεθος συμβολαίου * τιμή) / (εφαρμοσμένη μόχλευση * μόχλευση λογαριασμού / 20)] * συναλλαγματική ισοτιμία

 • Μηδενική προσαύξηση

 • Προμήθεια: $2 / ανά συμβόλαιο

Ημερομηνίες λήξηςlink icon

Τα προϊόντα BUND λήγουν τέσσερις φορές το χρόνο (παρακαλούμε δείτε τον παρακάτω πίνακα). Οι θέσεις που παραμένουν ανοιχτές κατά τη Λήξη του συμβολαίου κλείνουν στην τιμή προσφοράς ή ζήτησης στις 21:00 GMT κι έτσι κεφαλοποιείται το αποτέλεσμά τους. Δεν χρώνεται rollover για τα προσφερόμενα συμβόλαια BUND.

BUND Ημερομηνίες λήξης
2020 5-Μαρ
5-Ιουν
7-Σεπτ
7-Δεκ